• Beste leden,

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 maart in onze kantine. Aanvang is om 20:00 uur . Zie hieronder de agenda. Laat eenvoudig weten of je er bij bent. Stuur een mail aan secretaris@ovc85.nl om je aanwezigheid aan te kondigen. Wij hopen u hier te zien.

  Vriendelijke groet,

  Namens het bestuur.

   

 • Agenda

  1.      Opening & vaststellen agenda

  2.      Notulen Algemene Ledenvergadering

  3.      Mededelingen

  4.      Voornemen wijzigingen statuten - Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

  5.      Financieel jaarverslag van OVC'85 over 2021-2022

        a.  Toelichting kascommissie

        b.  Decharge verlenen

        c.  FinanciĆ«le situatie lopend seizoen 

  6.      Begroting 2023-2024

        a.         Voorstel contributieverhoging van 7%

        b.         Verdere toelichting begroting

        c.         Vaststellen begroting 2023-2024

  7.      Bestuurssamenstelling/Aftreden bestuursleden

        a.         Er treden geen bestuursleden af, maar wel alvast een oproep tot nieuwe penningmeester en secretaris voor voorjaar 2024.

  8.         Verkiezing leden van de kascommissie

  9.         Vooruitblik toekomst van de vereniging

  10.       Rondvraag